ČEJKOVICE
Oficiální stránky obce
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Úvodní stránka - Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Krizové řízení a ochrana obyvatelstvaKrizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy ministerstvo vnitra.

Základní pojmy – definice

 • Mimořádná událost– škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
 • Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
 • Integrovaný záchranný systém – IZS – jsou složky, které zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Základními složkami IZS jsou: Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
 • Krizová situace – mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Zde Vám nabízíme několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc. Použitý materiál : Vaše cesty k bezpečí, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

Koho volat ?

Měli byste vědět, že v České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na která je možné mimořádnou událost ohlásit.

Důležitá telefonní čísla:

 • Hasičský záchranný sbor 150
 • Záchranná služba 155
 • Policie ČR 158
 • Tísňová linka 112

Kdy ale které číslo volat?

Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané situaci nejblíže.

 • 150 - Hasiči – požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.
 • 155 - Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.
 • 158 - Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice…), atd.
 • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání – vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty.

Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou. Jen budete muset třeba opakovat stejné informace, které jste již před chvíli říkali jinému operátorovi. To ale stojí drahocenný čas a záchranáři vyjedou později.

Jak správně nahlásit událost?

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody,…)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Operátorovi nahlaste:

CO SE STALO?

 • popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár rodinného domu který se nachází hned při vjezdu do obce, myslím, že se v domě nachází jeho majitel ….“

KDE SE TO STALO?

 • pokud možno přesná adresa nebo popis místa události, např.: „V Čejkovicích u Zbýšova – v horní části obce “.

KDO VOLÁ?

 • jméno a kontakt na volajícího, např.: „Jmenuji se Josef Novák, moje telefonní číslo je …...“.
 • Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!
 • Zneužití tísňových linek
 • Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!
 • Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové volání uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.

Kategorie mimořádných událostí

 1. mimořádné události vyvolané činností člověka
 2. mimořádné události vyvolané přírodními vlivy
 3. havárie
 4. Zdroje nebezpečí

Za možné zdroje nebezpečí a vzniku mimořádných událostí považujeme především:

 1. únik nebezpečné škodlivé látky při dopravě
 2. požáry
 3. dopravní nehody
 4. povodně a zátopy
 5. teroristické akce
 6. živelné pohromy
 7. sesuvy půdy
 8. atmosférické poruchy (větrné bouře, vichřice, přívalové deště apod.)

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 1. Zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy.
 2. Nepodceňujte vzniklou situaci.
 3. Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví, až na dalším místě je záchrana majetku pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel,
 4. Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty )
 5. Varujte ostatní ohrožené osoby
 6. Chraňte sebe a podle možností a schopností, pomozte chránit i další osoby poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 7. Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 8. Na základě vyžádání složek IZS a státní správy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
 9. Pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu .
 10. Sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
 11. Zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť

Varovný signál

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno především prostřednictvím mísního veřejného rozhlasu nebo přímým kontaktem krizového štábu, kterými se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

ZAZNÍ-LI varovný hlášení– NEPODCEŇUJTE RIZIKO !!!

Nastává nouzová situace:

Sledujte hlášení rozhlasu, televize a ve volném prostoru rozhlasových vozů.

Systém vyrozumění:

Sdělovací prostředky

 • vysílání Českého rozhlasu a televize
 • regionální vysílání

Další možnosti informování obyvatelstva:

 • veřejný rozhlas
 • předání ověřených zpráv od spoluobčanů (sousedů)
 • zveřejnění na vebových stránkách obce Čejkovice a na internetových stránkách

Řešení mimořádných událostí v obci Čejkovice

Pro případ řešení mimořádných událostí v obci Čejkovice bude zřízen krizový štáb.

Členy krizového štábu budou:

 • Ing. Miroslav Kunášek- starosta-tel. 725 021 550
 • Josef Flekal-místostarosta
 • Josef Tvrdík-člen zastupitelstva

Ve správním obvodu obce Čejkovice jsou nejpravděpodobnějšími možnými mimořádnými událostmi:

 • přívalové deště – nejohroženější oblastí obce, které mohou ohrozit záplavy ze zemědělské půdy je oblast obecních cest v obci a údolí potoka mezi obcí Čejkovice a Dobrovítova
 • vichřice – může nastat kdekoliv na území obce
 • požáry – (lesní, v obci) – lesní požáry, vzhledem k rozmístění lesních ploch mohou hrozit kdekoliv na území obce, stejně jako požáry v obci.

Obec má zajištěnu kapacitu cca 40 míst pro umístění občanů v případě vyhlášené evakuace ( kemp v obci Zbýšov).

V případě vyhlášení mimořádné události budou občané na tuto skutečnost upozorněni hlášením místního rozhlasu a přímým kontaktem krizového štábu s místními obyvateli. Místo pracoviště krizového štábu obce je v sídle OÚ v Čejkovicích čp.

40 – zasedací místnost.

Informace pro případ evakuace obyvatel:

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

Zásady pro opuštění domu, nebo bytu v případě evakuace

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu s rezervními bateriemi
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
Obec Čejkovice u Čáslavi
Tento web nevyužívá cookies