Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů (listinná, elektronická podoba) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná) Volební agenda (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady (listinná, elektronická) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná, elektronická) Krizová hlášení (elektronicky) Přestupky (listinná, elektronická) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně) Přidělení čísla popisného (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Seznam domů s jménem vlastníka, seznnam majitelů chat (listnná, elektronicky) Evidence majitelů psů (listinná) Evidence včelstev (listinná) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení volebních seznamů Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví Probační služba, VPP
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zastupitelé, dohodáři , členové  komisí zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm obyvatelé s trvalým bydlištěm Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků Korespondenti Korespondenti občané Občané Občané Občané obce Občané Občané Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Vlastníci nemovitostí Majitelé psů včelaři na území obce Plátci a příjemci Plátci a příjemci 0
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození,  kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, SPZ, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresnné, datum narození Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 10 let (viz spisový a skartační řád) max. 50 let (přihlašovací lístek k trvalému pobytu; viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a archivační řád) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let (poté archiv) 5 let (viz spisový a skartační řád)  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let (po ukončení platnosti) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) do trvání souhlasu 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) po dobu trvání oprávněného zájmu obce max. 10 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz archivační a spisový řád) 1 rok (viz spisový a skartační řád) 10 let (viz spisový a skartační řád) po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let (viz archivační a spisová řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) max. 10 let (viz spisový a skartační řád) max. 10 let (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e c c c c c e e e c c c e c c c c f c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 262/2000 Sb., zákoník práce zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb. zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obce zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 128/2000 Sb., o obcích vyhl. č. 357/2013 Sb.,katastrální vyhláška; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči; zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě; zák.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE